Skip to content
Android

Android Development – 10 Юни 2024

Дни
Часове
Минути
Секунди
Android

Относно курса

Искате да се научите как да разработвате приложения за Android от нулата? Нашият изчерпателен курс за разработка на Android приложения е предназначен за начинаещи, които искат да се научат как да създават висококачествени мобилни приложения с помощта на платформата Android.

Този курс се състои от 48 лекции, които обхващат всички основни аспекти на програмният език Java и на разработката на приложения за Android. Нашите опитни инструктори ще ви преведат през всяка стъпка от процеса, от настройката на вашата среда за разработка до публикуването на вашето приложение в Google Play Store.

По време на курса ще научите как да изграждате потребителски интерфейси, да обработвате потребителски input, да работите с activities, fragments и intents, да съхранявате и извличате данни и да използвате мултимедия във вашето приложение. Освен това ще придобиете представа за архитектурата, мрежите и сигурността на Android.

Нашият курс е подходящ за всеки, който се интересува от разработване на приложения за Android, независимо от неговия предишен опит в програмирането или разработката на приложения. Независимо дали сте учащ, професионалист или любител, този курс ще ви предостави уменията и знанията за създаване на висококачествени приложения за Android.

До края на този курс ще сте създали свое собствено приложение за Android от нулата и ще сте готови да издигнете уменията си на следващото ниво. Запишете се в нашия курс за разработка на Android днес и започнете пътуването си към това да станете опитен Android програмист!

Времетраене:

24 Седмици

Ангажиране:

10+ часа/седмично

Провеждане:

Понеделник – Сряда

Цена:

100лв

Програма Java

Introduction to Java Programming
What is Java and its features
Installing and setting up the Java Development Kit (JDK)
Writing your first Java program
Basic syntax and data types
Object-Oriented Programming (OOP) Concepts
Classes and Objects
Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Control Statements and Loops
If-else statements
Switch statements
For loops
While and Do-While Loops
While loops
Do-while loops
Loop control statements (break and continue)
Arrays
Declaring and initializing arrays
Multidimensional arrays
Enhanced for loop
Strings
String manipulation
StringBuilder and StringBuffer classes
Exception Handling
Try-Catch block
Throwing exceptions
Handling multiple exceptions
File Handling
Reading and writing to files
File input/output streams
Serialization and deserialization
Collection Framework
Overview of collections
List, Set and Map interfaces
ArrayList and LinkedList classes
HashSet and HashMap classes
HashSet and LinkedHashSet classes
HashMap and LinkedHashMap classes
Generics
Generic classes and methods
Wildcards
Bounded type parameters
Multithreading
Threads and concurrency
Synchronization
Thread pools
Java Swing and GUI Programming
Introduction to Java Swing
Components and containers
Layout managers
Event Handling
Handling events
Anonymous inner classes
Adapter classes
Graphics Programming
Graphics class and its methods
Drawing shapes and images
Animations
Advanced OOP Concepts
Abstract classes and methods
Interfaces
Nested and Inner classes
Enums
Enumerations
Enum classes and methods
Regular Expressions
Pattern and Matcher classes
Regular expressions syntax
Pattern flags
Networking
Networking fundamentals
URL and URLConnection classes
DatagramPacket and DatagramSocket classes
JDBC
Introduction to JDBC
Connecting to a database
Executing queries
Servlets
Introduction to Servlets
Lifecycle of a Servlet
HttpServlet and its methods
JSP
Introduction to JSP
Scriptlets, Expressions and Declarations
JSP Directives
Hibernate
Introduction to Hibernate
Configuration and SessionFactory
Mapping and CRUD operations
Spring Framework
Introduction to Spring Framework
Dependency Injection and Inversion of Control
Spring Boot and its features

Програма Android Development

Introduction to Android Development: Overview of Android, history, and advantages of Android.
Setting up the Android development environment: Installing Android Studio, creating an emulator, and understanding the basic components of an Android project.
Understanding the Android architecture: Overview of Android’s architecture, application components, and their functions.
Creating your first Android application: A tutorial on creating a simple "Hello World" application.
User Interface Design for Android: An introduction to UI components and design principles in Android.
Layouts in Android: Overview of different types of layouts used in Android and how to use them.
Handling User Input: How to capture user input through different input controls in Android.
Working with Android Views: How to create and customize different types of views in Android.
Activities and Intents: How to create and use activities and intents in Android.
Working with Fragments: Overview of fragments and how to use them in your application.
Understanding Android Resources: How to use Android resources, such as string, color, and style resources in your application.
Working with Android Menus and Dialogs: How to create menus and dialogs in Android.
Android Notifications: Overview of Android notifications and how to create them.
Working with Android Data Storage: How to store and retrieve data using SharedPreferences, SQLite database, and file storage.
Networking in Android: How to make HTTP requests and handle responses in Android.
Android Graphics and Animation: How to use graphics and animation in your application.
Working with Android Sensors: Overview of different sensors available in Android and how to use them.
Working with Location-based Services: How to use the location-based services in Android.
Working with Android Multimedia: How to play multimedia content such as audio and video in Android.
Introduction to Android Debugging: Overview of different debugging techniques and tools used in Android.
Deploying Android Applications: How to prepare and deploy your Android application to Google Play Store.
Android Security: Overview of Android security features and best practices for securing your application.
Introduction to Web Development with Python
Future of Android Development: A look into the future of Android development, new trends, and upcoming technologies.
Цена: 100лв